ARUSHA CONSULTING & CONSTRUCTION MANAGEMENT, CORP. Professional Construction Services, Architectual, Engineering and Environmental

Go to content

Main menu

42- (P)

Brain Virus(p)
!


No body as a human being and as a classmate should be against another human being or another classmate because of her or his weakness or deficiencies    You should not be against and mad at your classmates (Power's) for your weakness and deficiencies as a human being.

ادمهای کم توانا و ضعیفتر
نباید دلیل کم توانایی و ضعف خود را بگردن توان ترها بیاندازند در عوض علت ان را در اساسنامه هستی یا اساسنامه خدا ( طرح و پروژه انسان ) جستجو و برسی کنند.  باید متوجه باشند که تمام تفاوتها در اساسنامه هستی و خدا ( طرح و پروژه انسان ) وجود دارد.
اگر در یک مسابقه اسب سواری , اسب تندرو تر برنده میشود, نه اسبهای کندرو تر کاری به اسب تندرو ترکره اند و نه وارونه آ
ن.   اسب تندروتر با چنین ذاتی و ماهیتی در اساسنامه هستی و اساسنامه خدا ( طرح و پروژه اسپ )  وجود دارد.

You should look into the "  
Human Project" to find the resaons for being weaker or stronger.  This is a true and fact in the  " Human Project".     You may hear different stories or different interpretation that had been experienced by some people.  Those are personal experiences and do not have the true value.  In a horse race game, only one of the horse wins.  The one that is faster of the others.   This is not because the other horses are slower.    This is because she is faster.  The slower horses have not done any thing agaist the faster horse.  Neithe the faster horse has not done any thing against the slower horses.  This is again a reality and fact of "PE's Design".   The fact is that weak's and power's exist in the "PE's Design".   

یکی از موارد بسیار لازم و قابل اهمیت برای ادمها با تواناهی های کمتر شناختن و اموختن علل این تفاوتها و چگونه برخورد و رو در رو شدن و به مدرسه رفتن در کنار همشاگردیهای توانگرتر از خود میباشد.
فراموش نکنید که تمام کوشش و تلاش ما باید استفاده کردن از انرژی زندگی در به بایان رسانیدن «
مدرسه انسان« و پیداکردن کلیدهای درهای بسته نادانستنیها میباشد.
مورد دیگری که نیاز به توجه زیاد ضعیفترها را دارد, این است که در درجه اول تلاش کنند که تفاوتها موجود در اساسنامه خدا ( طرح و پروژه انسان )
را درک کنند و بعد یاد بگیرند که چگونه با توانترها در کمال خردورزی و ارامش و سیاست زندگی و همزیستی کنند.  
هر گز روش غیر انسانی و تهاجمی و خشونت را در برابر توانگرترها در پیش نگیرید که ثمره ی انسانی
و خوبی برای شما نخواهد داشت.  بطور کلی از این روشها در هر مورد در زندگی به پرهیزید.
برای نمونه به نتیجه ی روشی که حضرت محمد بر گزید  نگاه کنید,  که تمام مسلمانان چگونه زندگی میکنند و چگونه از آ
زادیهای انسانی و فردی و اجتمایی برخوردار هستند.   چرا یک ملت مسلمان پیشرفته در تمام جهان پیدا نمیکنید؟
کسانیکه حضرت محمد با انها  مبارزه کرد برای حمایت از ضعفا ء،
 همان توانترها با بگار گر فتن روش خود حضرت محمد ولی بجای حمایت از ضعفاء، تمام انها را توسط ویروسهای غیر انسانی و مخرب برده "اللاه" کردند، تا خودشان، در امان باشند.
علت اینکه حضرت محمد موق نشد که از ضعفا حمایت کند این بود که ایشان خود هنوز از «
مدرسه انسان« فارق التحصیل نشده بود و نمیبایست برای حمایت از ضغفا نسخه میپیچید که باعت هراس توانترها میشد و انها از همان نسخه  استفاده کردند و با تکیه و حمایت از روش حضرت محمد و اطلاعات ناقص و کامل نشده و غیر واقعی و غیر انسانی که توسط حضرت محمد قبل از اینکه از «مدرسه انسان« فارق التحصیل شود بیان کره بودند توانستند همه ی ضعفا را به بردگی در اورند و خود در امان بمانند.   
دقت داشته باشید که بسیار تفاوت بین خدایی که
در اینجا تعریف شده و اللاه یی که حضرت  محمد تعریف کرده  وجود دارد.

همانطور که فردوسی بزرگ گفت:

دلاور که نندیشد از پیل و شیر              تو دیوانه خوانش مخوانش دلیر
به بینندگان  افریننده  را                        نبینی, مرنجان دو بیننده را
خرد گر سخن برگزیند همی                  همان را گزیند که بیند همی
به هستیش باید که خستو شوی                   ز گفتار بیکار یکسو شوی      
پرستنده باشی و جوینده راه                به فرمانها ژرف کردن نگاه
توانا بود هر که دانا بود                 ز دانش دل پیر برنا بود
خرد چشم جانست چون بنگری                 تو بی چشم شادان جهان نسپری

 
Back to content | Back to main menu